پرداخت وجه پس از دریافت سفارش توسط مشتری :

پس از دریافت سفارش خود و اطمینان از تطابق محصول تحویلی با سفارش مشتری و حصول اطمینان از کیفیت محصولات دریافتی وجه آن را در محل پرداخت نمایید.

نکته :

در صورتی که مبلغ سفارش شما بیشتر از ۵۰۰۰۰ تومان باشد سفارش شما به صورت رایگان تحویل داده می شود.